Pravne osebe: Pristopna izjava z izbiro članarine

Vabimo k pristopu v Murski institut za razvoj infrastrukture nove člane, tako podjetja kot občine kot tudi druge organizacije.

 1. Spodaj izpolnjena in oddana spletna forma potrjuje vzajemne namere pristopne organizacije (v nadaljevanju kot član) in Murskega instituta za razvoj infrastrukture (v nadaljevanju kot institut) glede možnih transakcij, prizadevanj in pobud opisanih v nadaljevanju.

  Ta izjava sama po sebi ne predstavlja izvršljive pravne pogodbe.
 2. Član in institut se z oddajo te spletne pristopne izjave dogovorita o namenu skupnega sodelovanja in vključitvi v institut z namenom povezovanja politik in gospodarstva z vzdržno, aktivno in vključujočo (VAM) mobilnostjo prek razvoja trajnostne infrastrukture v pokrajinah ob rekah Mure in Drave.

  V institutu združujejo interese razvoja trajnostne infrastrukture v regijah ob rekah Mure in Drave tako gospodarske družbe kot občine, kot tudi druge zasebne, civilne in javne pravne osebe ter posamezniki in posameznice pod imenom Murski institut za razvoj infrastrukture.
 3. Član in institut razumeta trenutno stanje zadev, kot sledi:
  • Pokrajine ob rekah Mure in Drave imajo slabo razvito trajnostno – še posebej že obstoječo – infrastrukturo, kar je priložnost za razvoj, še posebej trajnostne prometne in energetske infrastrukture ob rekah Mure in Drave.
  • Član in institut se strinjata, da je prednostni projekt instituta organizacija, koordinacija in komunikacija za ponovno vzpostavitev in izgradnjo več-funkcijskega mostu čez reko Muro na meji med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, in ponovna vzpostavitev železniškega odseka v Lendavi na meji med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko ter vzpostavitev nove proge med Beltinci in Lendavo.

   Ti manjkajoči odseki skupaj omogočajo ponovno vzpostavitev omrežja Mura in Drava prog v štirih državah v ocenjeni dolžini 440 oziroma 465 kilometrov.
  • Direktor instituta je že opravil številne razgovore s ključnimi deležniki na lokalni, regionalni in državni ter mednarodni ravni z namenom zagnati omenjeni prednostni projekt.
  • Član se bo vključil v institut z oddajo te Pristopne izjave najkasneje v novem krogu vključitve v institut, najpozneje do konca leta 2020.
  • Za vključitev institut se član obveže vplačati pristopno članarino skladno s členom štiri (4) te Pristopne izjave.
 4. Član bo v novem krogu vplačal pristopno članarino po formuli: 20 € letne članarine pomeni 1 glas v deležu instituta in zato članu pripada dvojna premija v deležu instituta za novi krog pristopa članov. Pristopna članarina je tri-kratnik izbrane letne članarine s strani člana.

  Član se obveže izbrati pristopno članarino za pravne osebe v najmanjši višini 600,00 € ali drugo izbrano višjo pristopno članarino z ustrezno letno članarino in pripadajočim deležem glasov v deležu instituta.

  Član se obveže plačati pristopno članarino v izbrani višini v roku osem (8) dni po oddaji te Pristopne izjave in prejemu računa, na transakcijski račun instituta.

  TRR instituta: SI56 0400 0027 6201 912
  Sklic: 00-2020-12
  Banka: Nova KBM

  Namen: Pristopna članarina MiRi

  Drugih finančnih obveznosti, razen letne članarine, član nima. Član tudi NE odgovarja za obveznosti instituta.

  Vse nadaljnje naloge in odgovornosti v zvezi z organizacijo, koordinacijo in komunikacijo prednostnega in drugih projektov infrastrukturne narave so določene z internimi pravnimi akti instituta.
 5. Varstvo osebnih podatkov: v prijavno formo boste vnesli osebne podatke, nujne za včlanitev v institut. Skladno z zakonom bodo vaši podatki uporabljeni le za namen, za katerega so bili posredovani.

  Pravilnost podatkov: z oddajo spletne forme, član zagotavlja, da so vneseni podatki pravilni in da hoče postati član instituta.

Vpisna forma

Izbrana/priporočena članarina

Osnovna pristopna članarina: 600 €.

Letna članarina: 200 €.

Priporočena pristopna članarina za mikro podjetje: 600 €.

Letna članarina: 200 €.

Priporočena pristopna članarina za veleposlaništvo: 600 €.

Letna članarina: 200 €.

Priporočena pristopna članarina za malo ali srednje podjetje: 900 € – 1.500 €.

Letna članarina: 300 € – 500 €.

Priporočena pristopna članarina za večjo gospodarsko družbo: 1.500 € – 4.500 €.

Letna članarina: 500 € – 1.500 €.

Priporočena pristopna članarina za mednarodno gospodarsko družbo: 4.500 € – 15.000 €.

Letna članarina: 1.500 € – 5.000 €.


MiRi > Klub MiRi > Pravne osebe: Pristopna izjava z izbiro članarine