Murski institut za razvoj infrastrukture (MiRi) je bil ustanovljen 2. avgusta 2018, z začetnim ustanovnim kapitalom 12.000 €. Članarina predstavlja osnovni finančni vir delovanja instituta. Institut bo iskal EU sredstva za razvoj in obnovo čezmejnih regijskih železniških prog in vzpostavitev daljinskih kolesarskih poti ob teh progah.

Podpora institutu je možna tudi prek donacij gospodarskih družb in drugih organizacij; z dotacijami za razvoj in raziskave pristojnih institucij na državni, regionalni in lokalni ravni; in nenazadnje z izmenjavo članstva, storitev in pisem podpore z drugimi pristojnimi institucijami in organizacijami.

MiRi se zavzema za tri ključne – časovne enakovredne – razvojne module.

Eden je:

Za izgradnjo tega mostu v Sloveniji obstaja zakonodajna podlaga v Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa v RS za obdobje do leta 2030, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 75/2016 z dne 30. 11. 2016. Ta povezava je eksplicitno navedena v Prilogi 7 – Dinamika za železniški promet, pod ukrep št. R.23.17: nove regionalne proge.

Druga dva modula za katera se hkrati zavzemamo sta:

Institut kot izbrana pravna oblika omogoča interesno združevanje tako gospodarskih kot drugih zasebnih, civilnih in javnih pravnih oseb ter posameznikov in posameznic.

Privzeta organizacijska oblika je po statusu primerna za opravljanje povezovalne in reprezentativne funkcije ter ima potencial, da kot taka zavzame kredibilno mesto v gospodarskih, političnih in drugih diskusijah.